LUKOIL Romania S.R.L.
LUKOIL Romania S.R.L.

POLITICĂ PRIVIND PRELUCRAREA

DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DE CĂTRE LUKOIL ROMÂNIA

1. Aspecte generale

Prin această politică, LUKOIL România SRL („Societatea" sau „LUKOIL România"), își asumă responsabilitatea de a se conforma prevederilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal prin implementarea în activitatea sa de reguli de prelucrare, sisteme de securitate și alte acțiuni de respectare a Regulamentul (UE) 2016/679, fundamentându-și întreaga activitate pe principiile stabilite la nivel european privind protecția și prelucrarea acestui tip de date.

Asigurarea măsurilor tehnice și procedurale privind prelucrarea, protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal reprezintă fundamentul relațiilor de afaceri, de încredere și a reputației LUKOIL România ca angajator și partener, aceasta fiind una din condițiile-cadru necesare și asumate în desfășurarea activității Societății.

Această politică descrie ce tipuri de date considerate "date cu caracter personal" conform Regulamentului UE 2016/679, sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile persoanelor vizate în legătură cu aceste prelucrări, precum și modul în care LUKOIL România va respecta drepturile pe care le au aceste persoane în calitate de persoană vizată, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

2. Definiții

2.1. „GDPR", „Regulamentul" înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, în limba engleză General Data Protection Regulation);

2.2. „Date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); Persoana vizată este o persoană fizică identificabilă, care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2.3. „Prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

2.4. „Operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cвnd scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

2.5. „Persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

2.6 „Destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete оn conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

2.7. „Terț" înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

2.8. „Consimțământ al persoanei vizate" înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

2.9. „Încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, оn mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

2.10 „Reprezentant" înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de către operator sau persoana împuternicită de operator, care reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce privește obligațiile lor respective care le revin în temeiul GDPR;

2.11 „Reguli corporatiste obligatorii" înseamnă politicile în materie de protecție a datelor cu caracter personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator stabilită pe teritoriul unui stat membru, în ceea ce privește transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal către un operator sau o persoană împuternicită de operator în una sau mai multe țări terțe în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună;

2.12 „Autoritate de supraveghere" înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru (în România Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP));

2.13 „DPO" înseamnă responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (în limba engleză, Data Protection Officer);

2.14 „Grup LUKOIL" înseamnă toate entitățile juridice care operează sub controlul PJSC LUKOIL Oil Company

3. Scopul și domeniul de aplicare al Politicii

3.1. Scopul

Prezenta politică documentează cerințele GDPR privind gestionarea datelor cu caracter personal apartinвnd persoanelor vizate.

Prezenta politică are în vedere reguli și măsuri generale pentru a asigura faptul că orice persoană fizică sau juridică ce acționează sub autoritatea Operatorului LUKOIL România și care gestionează date cu caracter personal, nu le prelucrează decât la cererea acestuia, cu excepția cazului în care această obligație îi revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern.

Angajații LUKOIL România înțeleg și au reprezentarea deplină, conform instruirilor periodice, a faptului că încălcarea regulilor privind gestionarea datelor cu caracter personal poate conduce la prejudicii materiale sau morale persoanelor fizice, cum ar fi pierderea controlului asupra datelor cu caracter personal sau limitarea drepturilor lor, discriminare, furt sau fraudă de identitate, pierdere financiară, inversarea neautorizată a pseudonimizării, compromiterea reputației, pierderea confidențialității datelor cu caracter personal protejate prin secret profesional sau orice alt dezavantaj semnificativ de natură economică sau socială adusă persoanei fizice în cauză.

3.2. Domeniul de aplicare

Prezenta politică se aplică tuturor structurilor organizatorice și activităților Operatorului LUKOIL România.

Prezenta politică va fi considerată ca având caracter general și se va aplica tuturor prelucrărilor efectuate de LUKOIL România în calitate de Operator de date cu caracter personal. În cazul în care se constată existența anumitor aspecte legate de gestionarea datelor cu caracter general pentru care prezenta politică nu oferă directive corespunzătoare, angajații trebuie să solicite imediat consiliere din partea Responsabilului cu protecția datelor (DPO) la adresele de mail GDPR@romania.lukoil.com sau DPO@romania.lukoil.ro; telefonic la nr. 0374112101sau fax 0 212328264.

4. Reguli generale

4.1 Principii privind prelucrarea. Desfășurarea activității LUKOIL România presupune efectuarea de către angajații săi sau ai Împuterniciților săi, a unor prelucrări de date care se supun următoarelor principii:

4.1.1. datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent;

4.1.2. datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;

4.1.3. datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

4.1.4. datele deținute sunt exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, avвnd оn vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;

4.1.5. datele sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal sunt stocate pe perioade mai lungi în măsura оn care acestea vor fi prelucrate exclusiv оn scopuri de arhivare оn interes public, оn scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;

4.1.6. datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

4.2. Informații referitoare la datele personale reținute

4.2.1. Reducerea la minimum a datelor. LUKOIL România respectă principiul reducerii la minimum a datelor potrivit GDPR, respectiv reține și stochează numai datele relevante și necesare îndeplinirii scopului prelucrării datelor cu caracter personal.

4.2.2. Exactitate. Datele personale prelucrate de LUKOIL Romвnia sunt exacte și actualizate la momentul stocării, efectuându-se verificări pentru a asigura exactitatea în cazul în care este necesar, în conformitate cu prevederile interne.

4.3. Termenele de stocare

LUKOIL România ia măsuri adecvate privind eliminarea datelor cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare atingerii scopului prelucrării. Acest lucru reduce riscul stocării unor date inexacte, inutile sau irelevante. Această obligație se aplică volumului de date colectate, gradului de prelucrare a acestora, perioadei lor de stocare și accesibilității lor.

La împlinirea termenelor prevăzute de lege și de normele interne, Operatorul va asigura ștergerea/ distrugerea datelor personale, cu excepția cazului оn care legislația Uniunii Europene sau cea națională prevăd obligația păstrării acestora pe o perioadă mai îndelungată, în scopuri statistice, de arhivare оn interes public, de cercetare științifică sau istorică și cu asigurarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate. În aceste cazuri, datele prelucrate al căror timp de stocare s-a împlinit vor putea fi arhivate cu respectarea măsurilor tehnice și organizatorice stabilite în politicile și procedurile interne.

Toate informațiile cu caracter personal colectate de Societate în vederea realizării activității sale, colectate prin intermediul website-ului www.club-lukoil.ro оn cadrul Formularului de оnregistrare pe website sau оn cadrul aplicației mobile LUKOIL Romвnia conform Programului de fidelizare a clienților, sunt transmise și stocate pe servere securizate localizate оn Uniunea Europeana și Zona Economică Europeană (de exemplu în Austria și Lituania).

5. Reguli specifice privind gestionarea datelor

5.1 Sfera datelor personale

5.1.1 Datele clienților și ale altor persoane vizate, altele decât propriii angajați.

LUKOIL România prelucrează date cu caracter personal aparținвnd clienților și/sau altor Persoane Vizate altele decвt proprii salariați, astfel cum acestea sunt comunicate sau colectate:

a) prin intermediul propunerii pentru încheierea contractelor;

b) prin intermediul comunicărilor transmise Operatorului după data încheierii contractului (în formă scrisă, în formă electronică, completate la întrebările formulate telefonic de angajații Operatorului/ Оmputerniciți și prin alte procedee acceptate de persoana vizată).

c) prin intermediul Programului de fidelizare în care, LUKOIL România colectează informații cu caracter personal de la clienții/utilizatorii Cardului de Loialitate Club LUKOIL când aceștia se înregistrează pe website-ul www.club-lukoil.ro sau pe aplicația mobilă LUKOIL România, în vederea obținerii/ activării cardului, în baza unui consimțământ.

d) prin intermediul paginii de Facebook sau Instagram a Societății, LUKOIL România colectează informații cu caracter personal de la utilizatorii aplicațiilor menționate anterior care transmit sesizări, informări sau solicitări către paginile oficiale ale Societății de pe aceste platforme de social media.

e) prin intermediul platformelor de instruire ale Lukoil, pentru utilizarea cărora, în vederea realizării obligațiilor legale și în temeiul consimțământului, este necesară indentificarea fiecărui utilizator și a activității acestuia pe platformă, activitate care implică prelucarea/ accesul la informații reprezentând date cu caracter personal, pentru personalul colaboratorilor sau al partenerilor sai.

f) LUKOIL România solicită informații în vederea prelucrării datelor cu caracter personal de la reprezentanții/ delegații persoanelor juridice, de la persoane fizice clienți sau furnizori/ colaboratori, dealeri, pentru identificarea, contactarea acestora, cum ar fi, dar fără a ne limita la:

- nume și prenume;

- adresa de e-mail;

- adresa corespondență;

- numărul de telefon;

- cod numeric personal;

- seria si numărul cărții de identitate;

- naționalitatea;

- legitimație de serviciu;

- număr de înmatriculare;

- procură/ împuternicire;

- atestat profesional.

LUKOIL România recunoaște și respectă drepturile de confidențialitate ale persoanelor fizice, clienți sau furnizori/colaboratori, limitвnd colectarea, accesul și utilizarea datelor furnizate, doar la datele minim necesare realizării activităților stabilite/determinate.

LUKOIL România ia măsuri preventive suplimentare înainte de divulgarea către terți Împuterniciți, parteneri contractuali, entități publice sau entități din cadrul Grupului LUKOIL, a informațiilor oricărei persoane fizice, client sau furnizor/colaborator. Respectivele divulgări pot avea loc numai în condițiile în care există înțelegerea deplină a faptului că accesul și utilizarea datelor sunt limitate, și că acestea sunt protejate și sunt utilizate pentru scopuri de prelucrare legale.

De asemenea, LUKOIL Romвnia, оn vederea obținerii Cardului de loialitate Club LUKOIL de către clienți, odată cu colectarea datelor cu caracter personal, aduce la cunoștința solicitanților, solicitându-le totodată și acceptarea acestuia, Regulamentul de participare la Programul de fidelizare a clienților LUKOIL Romвnia SRL, prezentat pe website-ul lukoil.ro/ro/ForMotorists/Loyaltycards, sau pe aplicația mobilă LUKOIL România, în care sunt enumerate în mod transparent și explicit operațiunile pe care urmează să le întreprindă LUKOIL România asupra datelor cu caracter personal, precum și toate informațiile relevante aferente Programului de fidelizare.

5.1.2 Datele angajaților

LUKOIL Romвnia colectează și prelucrează datele personale ale urmatoarelor categorii de persoane vizate: datele posibillilor angajați aflați оn procesul de angajare, datele angajaților sau ale aparținătorilor acestora, ale personalului angajat prin contracte de punere la dispoziție, ale angajaților partenerilor care administrează stații de distribuție carburanți în limita consimțământului acordat, ale foștilor angajați. Datele sunt prelucrate în cadrul începerii, desfășurării și finalizării raporturilor de muncă, a obligațiilor care decurg din acestea, în temeiul legii și numai în scopuri relevante, corespunzătoare și uzuale.

5.1.3. Datele persoanelor fizice candidați în procesul de recrutare

LUKOIL România solicită în vederea prelucrării generice a datelor cu caracter personal de la persoane fizice, în cadrul începerii, desfășurării și finalizării procesului de recrutare personal, în temeiul legii, în scopuri relevante, corespunzătoare și uzuale pentru identificarea și contactarea acestora, informații cum ar fi, dar fără a se limita la:

- Nume / Prenume

- Adresă

- Telefon

- E-mail

- Data naşterii

- Experienţa profesională

- Educaţie şi formare.

LUKOIL România recunoaște și respectă drepturile de confidențialitate ale persoanelor fizice, candidați оn procesul de recrutare, limitвnd colectarea, accesul și utilizarea datelor furnizate de acestea, doar la datele minim necesare realizării activităților de recrutare stabilite/ determinate.

5.2 Soluții de organizare.

LUKOIL România, în calitate de Operator, a adoptat măsuri și soluții de organizare оn ceea ce privește gestionarea datelor cu caracter personal cum ar fi:

5.2.1 aspectele tehnice de securitate a datelor sunt administrate de către Departamentului IT si/ sau alte compartimente cu atribuții în prelucrarea datelor. Activitățile acestora sunt gestionate atвt оn baza liniilor directoare definite de Societate, a proceselor și procedurilor implementate de aceasta, cвt și prin audituri periodice efectuate la nivelul sistemelor informatice implicate în prelucrarea unor asemenea date;

5.2.2 responsabilitatea privind prelucrarea datelor în acord cu prezenta politică revine tuturor angajaților proprii sau ai împuterniciților, Operatorul asigurând măsurile organizatorice necesare implementării și respectării de către aceștia a prevederilor GDPR, astfel оncвt prelucrările datelor cu caracter personal să fie efectuate оn conformitate cu legislația europeană și națională prin regulamente de asigurare a securității informației și a acestor prelucrări;

5.2.3 DPO-ul instruiește angajații LUKOIL Romвnia, precum și оntregul personal care оși desfășoară activitatea sub autoritatea Operatorului, astfel încât aceștia să respecte gestionarea corectă a datelor personale;

5.2.4 Operatorul a desemnat un Responsabil cu protecția datelor (DPO) care supervizează toate activitățile de prelucrare a datelor personale potrivit GDPR, ce poate fi contactat pe adresa de e-mail GDPR@romania.lukoil.com sau DPO@romania.lukoil.ro, telefonic la nr. 0374112101, fax 0 212328264 sau prin ori ce alt mijloc de comunicare pus la dispoziție de Operator

5.2.5 Оntreg personalul Operatorului cвt și al Оmputerniciților acestuia, оn special cel care realizează prelucrări ale datelor personale, este obligat să respecte măsurile stabilite în concret prin documentele interne care stabilesc modul de prelucrare ale acestor date, având obligația de a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor astfel prelucrate.

5.3. Verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal

Întregul personalul care prelucrează date cu caracter personal are obligația să verifice datele personale păstrate de LUKOIL România din perspectiva acurateței și integralității informațiilor relevante conform procedurilor interne și trebuie să le modifice corespunzător realității, ori de câte ori are cunoștință de aceste modificări. Ca regulă generală, gestionarea datelor este limitată la datele utilizate pentru identificarea unei persoane vizate.

6. Dezvăluirea/ transferul datelor cu caracter personal

Datele personale prelucrate sunt destinate Societății și nu vor fi dezvăluite unor terțe părți cu excepția celor indicate mai jos:

6.1 Împuterniciților, altor parteneri contractuali în funcție de natura contactului, asiguratorilor;

6.2. autorităților publice, auditorilor sau instituțiilor cu competențe în activități de control cu privire la activitățile sau activele Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în baza obligațiilor legale;

6.3 în cadrul "PJSC "LUKOIL" sau altor entități din Grupul LUKOIL, dar doar în cazul respectării condițiilor descrise la art. 44-50 din GDPR. Transferul se va realiza astfel оncвt orice date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sau care urmează a fi prelucrate după ce au fost transferate într-o țară terță și/ sau către o organizație internațională, să poată fi transferată numai sub rezerva respectării tuturor prevederilor și condițiilor prevăzute de GDPR.

6.4 de asemenea, datele cu caracter personal pot fi dezvăluite terților furnizori de cookie-uri și tehnologii similare conform celor descrise оn Politica de utilizare Cookie-uri publicată pe site-ul http://lukoil.ro/;

6.5 de asemenea, prestatorii de servicii administrare pagina web, Facebook, Instagram și cont e-mail cu care Societatea are încheiate contracte de prestări servicii, pot avea acces la date cu caracter personal. Societatea se asigură că datele cu caracter personal ce pot fi accesate nu sunt folosite оn alte scopuri decвt cele declarate mai sus.

7. Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu legislația aplicabilă, persoanele vizate au următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor lor personale:

7.1 Dreptul de a solicita accesul la datele personale prelucrate de Societate (Anexă 1, model persoane vizate – „Cerere de exercitare a drepturilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal") ;

7.2 Dreptul de a actualiza sau corecta oricare dintre datele sale personale, оn cazul оn care datele personale sunt incorecte (Anexă 3, model persoane vizate – „Cerere privind rectificarea datelor personale");

7.3 Dreptul de a se opune procesării datelor lor personale, din motive legate de situația lor particulară, cu excepția cazurilor prevăzute expres de legea naționala sau cea europeana (solicitările se vor face conform Anexă 1, – „Cerere de exercitare a drepturilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal");

7.4 Dreptul de a solicita Societății ștergerea datelor cu caracter personal, în măsura în care aceste date cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopul inițial (scopurile) pentru care au fost colectate; consimțământul a fost retras; nu există alte mijloace de legitimare a prelucrării datelor cu caracter personal, persoana vizată obiectează la prelucrarea datelor cu caracter personal, datele personale sunt procesate ilegal (solicitările se vor face conform Anexă 4, – „Cerere privind ștergerea datelor personale prelucrate");

7.5 Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, în cazul în care aceste date cu caracter personal sunt considerate inexacte sau ilegale, nu mai sunt necesare în scopul prelucrării sau dacă o hotărâre judecătorească privind o plângere depusă de un subiect de date, care este în curs (Anexă 1, model persoane vizate – „Cerere de exercitare a drepturilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal");

7.6 Dreptul de portabilitate a datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către LUKOIL România către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege Anexă 1, model persoane vizate – „Cerere de exercitare a drepturilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal");

7.7 Dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor furnizate în contextul relației persoanei vizate cu Societatea, altele decât relațiile de munca (solicitările se vor face conform Anexa 1, model persoane vizate – „Cerere de exercitare a drepturilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal" sau prin оnregistrarea voluntara pe siteul Societății);

7.8 Dreptul de a depune o plângere/ sesizare la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (sesizarea se va realiza conform model ce poate fi găsit pe site-ul ANSSPDCP la adresa https://www.dataprotection.ro/formulare/formularPlangere).

7.9 Dreptul de a nu fi supuși unei decizii individuale, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate (solicitările se vor face conform Anexa 1, model persoane vizate – „Cerere de exercitare a drepturilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal");

7.10 Dreptul de opoziție, în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing (solicitările se vor face conform Anexa 1, model persoane vizate – „Cerere de exercitare a drepturilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal");

În vederea realizării acestor drepturi Societatea pune la dispoziția persoanelor vizate, în vederea uniformizării și a unei mai facile gestionări, modelele de cereri/solicitări specificate mai sus, privind posibilele aspecte legate de prelucrările datelor cu caracter personal pe care aceasta le realizează, la adresa http://lukoil.ro/Despre noi/formulare GDPR.

LUKOIL România are obligația de a răspunde în maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice unor astfel de solicitări, oferind datele solicitate către solicitant în legătură cu activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în legătura cu datele aparținвnd solicitantului.

Date de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romвnia, tel. +40.318.059.211; +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.220, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, web-site-ul: www.dataprotection.ro.

7.11 Refuzul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Orice persoana vizată are dreptul de a transmite Operatorului obiecțiuni în legătură cu gestionarea datelor cu caracter personal, respectiv colectarea, utilizarea și divulgarea datelor personale. LUKOIL România va evalua obiecțiunile și va lua o decizie în conformitate cu legislația în vigoare și va comunica decizia sa persoanei vizate.

8. În ce scop utilizăm datele cu caracter personal pe care le colectăm?

LUKOIL România prelucrează informațiile cu caracter personal numai dacă acestea sunt necesare pentru a furniza servicii, sau pentru a оndeplini obligații stabilite prin contracte (ex.contract comercial, contract de muncă, s.a.), prelucrează date necesare pentru realizarea unor interesele legitime, date care necesită consimțământului dumneavoastră sau date impuse de lege pentru realizarea unor obligații legale.

Alte temeiuri de prelucrare pot fi Interesele vitale, atunci când prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanelor vizate, sau când prelucrarea este necesară pentru оndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.

Astfel datele sunt prelucrate în principal pentru următoarele scopuri:

8.1 Realizarea activității economice a Societății și a relațiilor de muncă, în stabilirea unor relații de afaceri cu parteneri sau potențiali parteneri, promovarea serviciilor, dezvoltarea si derularea relațiilor comerciale/contractuale inclusiv gestionarea plaților și monitorizarea încasării serviciilor prestate, soluționarea situațiilor judiciare, gestionarea relațiilor cu autoritățile, precum și in orice scop ce are legătură cu oricare dintre cele menționate anterior, sau în orice alt scop pentru care datele cu caracter personal au fost furnizate Societății sau colectate de către aceasta, respectвndse legislația оn vigoare.

8.2. Desfășurarea activităților de reclamă, marketing și publicitate și pentru a informa cu privire la promoțiile și reducerile oferite de către LUKOIL România.

Aceste scopuri de prelucrare sunt realizate оn baza derulării și executării relațiilor de tip contractual, оn baza prevederilor legale sau оn realizarea intereselor legitime ale Operatorului.

8.3 Facilitarea înscrierii și participării la Programele de fidelizare.

8.3.1 Pentru a vă informa cu privire la modificările regulilor și condițiilor de desfășurare a Programului de fidelizare, modul și condițiile de operare a cardurilor de loialitate.

8.3.3 De monitorizare a tranzacțiilor și a punctelor acumulate, inclusiv a posibilelor utilizări frauduloase ale cardurilor de loialitate Club LUKOIL.

Aceste scopuri de prelucrare sunt realizate în baza derulării și executării relațiilor de tip contractual оn ceea ce privește Programul de fidelizare dintre participant și LUKOIL România. În lipsa furnizării și prelucrării acestor date cu caracter personal, aceste relații neputând fi desfășurate.

8.3.4 Pentru a efectua verificările, cercetările și analizele necesare pentru menținerea, protejarea și dezvoltarea produselor sau serviciilor pe care le oferim.

Acest scop de prelucrare este desfășurat în vederea atingerii intereselor legitime urmărite de LUKOIL Romвnia оn ceea ce privește menținerea, protejarea și dezvoltarea produselor sau serviciilor în contextul desfășurării activității sale specifice, precum și desfășurării Programului de fidelizare.

8.4 Achitarea taxelor și impozitelor aplicabile LUKOIL Romвnia aferente campaniilor promoționale desfășurate.

8.5 Arhivarea datelor cu caracter personal în scopuri statistice.

Acest scop de prelucrare este desfășurat în vederea atingerii intereselor legitime urmărite de LUKOIL Romвnia оn ceea ce privește realizarea de analize statistice privind activitatea stațiilor de distribuție carburant, precum și desfășurarea Programelor de fidelizare.

8.6 Desfășurarea campaniilor având ca obiectiv principal fidelizarea clienților și măsurarea gradului de mulțumire al acestora, raportat la prestarea serviciilor de către LUKOIL România.

Acest scop de prelucrare este desfășurat în baza consimțământului Participanților la Programul de fidelizare (de exemplu, atunci când se vizează activitățile specifice de marketing), precum și în baza intereselor legitime urmărite de LUKOIL România în ceea ce privește derularea Programului de fidelizare și a activităților specifice de stații de distribuție carburant

*Notă

Un alt scop al prelucrării datelor colectate, dar pentru care este necesar consimțământul persoanei vizate, manifestat printr-o acțiune neechivocă și care constituie o manifestare liber exprimată, făcută în cunoștință de cauză, (de exemplu o declarație făcută în scris, inclusiv în format electronic, sau verbal, etc.), poate fi cel de marketing, realizat prin trimiterea de știri și alte notificări privind conținutul, ofertele de servicii și alte evenimente, din partea noastră, a afiliaților și/sau partenerilor noștri, prin intermediul sms-ului și/sau e-mail-ului în măsura în care aceste informații le-ați furnizat Operatorului.

Atunci când este necesar consimțământul, dacă persoana vizată nu îl acordă, activitățile care depind de aceste date, nu vor fi desfășurate. De asemenea, în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul persoanei vizate, aceasta poate oricând pe parcursul desfășurării acestor relații, să revină asupra deciziei sale, retrăgându-și consimțământul.

 • Anexa 1 acces la date persoane vizate
 • Anexa 3 rectificarea datelor
 • Anexa 4 ștergerea datelor
 • Nota de informare SGR

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DE CĂTRE LUKOIL România S.R.L. A DATELOR CU CARACTER PERSONAL APARȚINÂND ANGAJAȚILOR ADMINISTRATORILOR DE STATII LUKOIL ROMANIA SRL

 

LUKOIL România S.R.L., o societate organizată și funcționвnd în conformitate cu legile române, cu sediul în București, Str. Siriului nr. 20, Corp A, Sector 1, Tel:+4 021.227.21.06, Fax:+4 021.232.82.64, оnregistrată la Oficiul Registrul Comerțului București sub nr. J40/4469/1998, avвnd Cod de Identificare Fiscală RO 10547022, capital social 399.450.140 lei, cont bancar RO97INGB0001000141148925, deschis la ING Bank („Societatea"),vă informează prin prezenta Notă de informare ("Notă de informare") despre:

 • activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în calitate de operator de date cu caracter personal, asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de angajat al Administratorilor de Stații LUKOIL România ("Dealerul"), оn contextul derulării relației dumneavoastră de muncă în cadrul Dealerului și considerвnd relația contractuală оntre Dealer și Societate, context în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi dezvăluite către / prelucrate și de Societate, și

 • drepturile pe care le aveți în legătură cu această prelucrare de date cu caracter personal.

 •  

Scopul și baza legală a prelucrărilor de date cu caracter personal:

În conformitate cu (i) legislația națională, respectiv cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR") și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, și cu (ii) legislația europeană, precum GDPR, Societatea are obligația de a administra datele personale care îi sunt furnizate în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

 

Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le obține prin intermediul relației contractuale cu Dealerul, prelucrări realizate în baza Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal a LUKOIL România, în conformitate cu prevederile GDPR și cu legislața națională privind protecția datelor.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru următoarele scopuri:

În vederea îndeplinirii unor interese legitime ale Societății și, după caz, ale Grupului Lukoil, de a asigura intruirea și informarea continuă a lucrătorilor din SDC, agreate contractual între Dealerul și LUKOIL România SRL, respectiv:

   

 • Training operațional, de conformare, de dezvoltare personală și distribuire de conținut informativ profesional prin intermediul platformelor de instruire online;

 •  

Refuzul furnizării sau nefurnizarea datelor cu caracter personal de către Dealer va duce la imposibilitatea îndeplinirii interesului legitim al Societatii.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm:

Politica Societății privind protecția și securitatea datelor personale este de a colecta și de a prelucra date cu caracter personal, limitâmdu-se strict la datele necesare atingerii și realizării scopului declarat: trainingul și informarea lucrătorilor din SDC prin intermediul platformelor de instruire online.

Datele cu caracter personal pe care Societatea le prelucrează sunt în principal informații dintre cele pe care le-ați furnizat Dealerului cu ocazia angajării, completate ulterior cu informații generate de execuția contractului de muncă și de relația de colaborare dintre Dealer și Societate, incluse оn copiile documentelor furnizate de dumneavoastră pentru оncheierea și executarea raportului de muncă.

Categoriile de date cu caracter personal (în format fizic și/sau electronic) care sunt prelucrate de Societate în vederea utilizarii sunt următoarele:

 • Nume si prenume

 • Adresa email

 • Functie

 • CNPursa datelor cu caracter personal:

Societatea prelucrează date cu caracter personal care vă aparțin, acestea fiind furnizate de Dealer în baza contractului cu acesta.tegorii de destinatari ai datelor cu caracter personal:

În funcție de scopul pe care Societatea оl оndeplinește оn legătură cu fiecare categorie de date cu caracter personal, acestea pot fi comunicate către următoarele categorii de destinatari:

 1. Conducerea și angajații Grupului Lukoil prin structurile dedicate;

 2. Administratorul platformei de instruire tip LMS (learning management system)

 3. Administratorul retelei de calculatoare a LUKOIL (subcontractat către compania RMS)

 4.  

Societatea garantează că dezvăluirea datelor către terți se face în baza prevederilor legale și a temeiurilor legale de prelucrare ale Societății, pentru categoriile de destinatari precizați mai sus.erioada de stocare a datelor personale:

Societatea păstrează datele cu caracter personal care vă aparțin atât timp cât este necesar scopului pentru care au fost colectate, conform cerințelor din politicile interne aplicabile la nivelul Societatii precum și în conformitate cu cerințele legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, cerințele din materia arhivării.ile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora:

 

Aveți posibilitatea, în condițiile prevăzute de GDPR, să exercitați următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat

Dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de Societate, conform celor descrise оn prezenta Notă de informare.

Dreptul de acces la date

Dreptul de a obține confirmarea din partea Societății cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă aparțin, precum și detalii privind activitățile de prelucrare.

 

Vă rugăm să ne contactați daca doriți o confirmare că datele dumneavoastră sunt prelucrate. Nu este nicio taxă оn acest sens, iar răspunsul este furnizat оn termen de o lună de la data cererii (cu excepția cazului оn care cererea este nefondată sau excesivă, situație оn care vă vom răspunde оn același termen, informвndu-vă оn acest sens оn mod justificat de ce considerăm cererea ca fiind astfel).

Dreptul de rectificare

Dreptul de a obține rectificarea de către Societate a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete.

 

Vă rugăm să ne informați cu privire la datele pe care doriți să le rectificăm și vom răspunde cu privire la solicitarea dumneavoastră în termen de cel mult o lună de la data solicitării. Vom transmite modificările oricăror terțe parți care trebuie să le schimbe și vă vom informa că acest lucru a fost făcut.

Dreptul de ștergere

Puteți să vă exercitați dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personale în situațiile оn care scopul Societății pentru prelucrarea datelor cu caracter personal aparținând dumneavoastră a fost atins, și astfel datele cu caracter personal nu mai sunt necesare.

Unde este posibil se vor respecta toate aceste cereri, deși unele detalii fac parte din dosarele permanente ale Societății care nu pot fi în mod rezonabil eliminate, conform legii.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Dreptul de a solicita marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora. Acest drept poate fi exercitat doar dacă anumite situații, de exemplu, atunci cвnd contestați exactitatea datelor, solicitвnd astfel restricționarea pentru o perioadă care оi permite Societății să verifice exactitatea datelor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Dreptul la portabilitatea datelor

Respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal оntr-o modalitate structurată, folosită оn mod obișnuit și оntr-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Societate către alt operator de date, оn măsura оn care sunt оndeplinite condițiile prevăzute de lege.

 

Datele dumneavoastră se află оnregistrate atвt оn format fizic cвt și electronic, оn baze de date prelucrate manual de către reprezentanții competenți ai Societății. Noi vom face tot ce se poate pentru a furniza informații într-un format portabil оn măsura оn care solicitarea dumneavoastră are temei.

Dreptul de opoziție

Puteți să vă exercitați dreptul de opoziție оn legătură cu prelucrările datelor cu caracter personal оn situația dumneavoastră dacă se оntrunesc cerințele legale aplicabile, iar Societatea va opri prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal doar оn măsura оn care Societatea nu demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră.

Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, оn măsura în care considerați necesar

Dreptul de a adresa cu o plвngere instanțelor competente sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Date de contact: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, tel. +40.318.059.211; +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.220, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, plangere@dataprotection.ro web-site-ul: www.dataprotection.ro.

 

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, în conformitate cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a LUKOIL Romania, vă rugăm să contactați direct responsabilul cu protecția datelor din Societate la adresa: DPO@romania.lukoil.com sau GDPR@romania.lukoil.com, precum și la adresa postală: București, Sec. 1, str. Siriului, nr 20 corp A.ansmiterea datelor către o țară terță:

În situația în care va fi necesar pentru a duce la îndeplinire oricare din scopul menționat vor fi efectuate transferuri de date cu caracter personal în afara României. Datele pot fi transferate în state din Uniunea Europeană/ Spațiul Economic European.

Totodată, оn același scop, datele pot fi transferate și către state din afara Uniunii Europene / Spațiului Economic European, precum: Federatia Rusa. Orice astfel de transfer va fi însoțit de garanții adecvate și îndeplinirea cerințelor legale aplicabile pentru efectuarea unor astfel de transferuri, asigurând securitatea datelor cu caracter personal, se va executa în baza unui acord bilateral de protecție a datelor personale stipulate prin clauze contractuale.ngajamentul și responsabilitatea Societății privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal:

Societatea tratează cu mare seriozitate protecția și securitatea datelor. Sunt elaborate și aplicate politici interne de control implementate cu privire la pierderea, distrugerea, furtul, utilizarea frauduloasă de date fizice si electronice. La datele cu caracter personal aparținând dumneavoastră pot avea acces numai personal cu atribuții specifice.

Personalul Societății care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal este instruit periodic și obligat sub sancțiunile legale aplicabile să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Informații suplimentare:

Responsabilul Societății pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat la adresa de email: DPO@romania.lukoil.com sau GDPR@romania.lukoil.com, direct la sediul Societății, București, Sec. 1, str. Siriului, nr 20 corp A., sau la Tel (+40) 374 112 324; int. 2324 Mob: (+ 40)740 086 345

Informarea privind eventualele modificări sau/ și completări ale prezentului document se face prin următoarele modalități: оn scris, prin email și prin publicare pe site-ul companiei, sau direct in platforma de instruire.

 

Vi se va solicita să confirmați prin semnătură/email/direct in platforma de instruire, că ați luat la cunoștință de acest document.